Meðferð eineltismála

Meðferð eineltismála í grunnskólum Garðabæjar

Ef grunur leikur á eða staðfesting liggur fyrir að einelti eigi sér stað er það skýr stefna grunnskólanna í Garðabæ að tekið sé á málinu strax. Grun um einelti ber að tilkynna með formlegum hætti á eyðublaði sem finna má á heimasíðum grunnskóla Garðabæjar. Nauðsynlegt er að vitneskja um einelti berist til umsjónarkennara, námsráðgjafa eða stjórnenda skólans. Umsjónarkennari og/eða sá starfsmaður sem fær vitneskju um einelti skal taka á málinu strax. Umsjónarkennari byrjar á að hafa samband við aðila úr eineltisteymi. Þeir hafa samráð um viðbrögð og aðgerðir. 

Eineltismál eru mismunandi og fer vinna hvers máls eftir eðli þess. Meta þarf hvort um aðstæður sé að ræða þar sem hætta er á ferðum. Alltaf skal rannsaka málið.

Grunur um einelti

Viðbrögð:

 • sá sem tekur við skriflegri tilkynningu kemur henni til eineltisteymis sem ákveður verkaskipting
 • skráning hefst    
 • ábyrgðaraðili hefur samband við forráðamenn barns sem grunur leikur á að verði fyrir einelti, aflar frekari upplýsinga og greinir frá næstu skrefum. Áætlun er unnin í samráði við forráðamenn þolanda
 • upplýsa starfsfólk skólans sem kemur að nemandanum 
 • afla upplýsinga og auka eftirlit í kennslustundum og frímínútum
 • kanna líðan og bekkjaranda 
 • ræða við valda nemendur
 • ef vinnsla málsins leiðir í ljós að ekki er um einelti að ræða er málinu lokið formlega með undirskrift foreldra og gerðar viðeigandi ráðstafanir eftir eðli málsins t.d. ef um samskiptavanda er að ræða 

Einelti á sér sannanlega stað

Ef ljóst er að einelti hefur átt sér stað þarf að skipuleggja einstaklingsbundin viðtöl við þolanda, geranda og forráðamenn (5. gr. Reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum). Í öllum tilvikum er geranda gefin skýr skilaboð um að einelti sé ekki liðið og að skólinn muni með öllum ráðum leitast við að eineltinu ljúki.

Vinnulag í eineltismálum

 • samstarf við forráðamenn (5. og 7. gr.)
 • almennt eru umsjónarkennari eða staðgengill hans (7. gr.) og aðili úr eineltisteymi skólans saman í viðtölum við bæði þolanda og geranda
 • skólinn veitir viðeigandi stuðning við þolanda og geranda þar til máli lýkur
 • gerð er áætlun um eftirfylgd
 • þar sem það á við skal halda reglulega bekkjarfundi til að styrkja samskipti innan hópsins 
 • upplýsa skólasamfélagið
 • ef um alvarlegt ofbeldi er að ræða er það tilkynnt til nemendaverndarráðs, Fjölskyldusviðs Garðabæjar, heilsugæslu eða lögreglu. Skóli gæti þurft að vísa geranda tímabundið úr skóla (12. og 15. gr.)
 • eineltismálum er lokið í samráði við forráðamenn með skriflegum hætti 
   

Einelti heldur áfram

Ef aðgerðir bera ekki árangur þarf að fylgja málinu frekar eftir:

 • frekari samvinnu og samráð við forráðamenn þolanda og geranda
 • meira eftirlit, viðurlög
 • vísa máli til nemendaverndarráðs sem kemur því í viðeigandi farveg
 • brjóta upp gerendahóp
 • einstaklingsmiðaða atferlismótun
 • ráðgjöf hjá sálfræðingi/öðrum sérfræðingum
 • tilkynning til Fjölskyldusviðs Garðabæjar
 • tilkynning til lögreglu
 • náist ekki sátt innan sveitarfélagsins má vísa málinu til fagráðs sem starfar á ábyrgð Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (7. gr.)
   

Öll eineltismál, hvort sem um grun eða staðfestingu er að ræða, eru skráð á sérstakt eyðublað. Skráningin er liður í að hafa yfirsýn yfir eðli og umfang eineltismála í skólanum. Mikilvægt er að ljúka vinnu allra mála í samráði við forráðamenn með skriflegum hætti.