Úthlutanir úr þróunarsjóði leikskóla

Úthlutanir úr þróunarsjóði leikskóla í Garðabæ.

Lokaskýrslur verkefna verða birtar inn þegar verkefnum er lokið

Úthlutandir úr þróunarsjóði leikskóla 2017

Tákn með tali - gagnakassar

Skóli:

Leikskólinn Akrar

Markmið:

Að koma til móts við ólíkar þarfir barna, sérstaklega börn með seinkaðan málþroska og börn af erlendum uppruna.Tákn með tali er tjáskiptaaðferð sem byggir á einföldum hreyfitáknum sem notuð eru á markvissan hátt til stuðnings töluðu máli. Verkefnið gengur út á útbúa áætlun og gagnakassa með táknmyndum sem auðveldar innlögn  og gerir vinnuna markvissari. Þetta verkefni er fyrir yngsta stig leikskólans.

Áhersluþættir:

 • Samskipti og félagsfærni
 • Heilbrigði og velferð
 • Skóli margbreytileikans
 • Líðan
 • Fagmennska kennara
Lokaskýrsla í pdf-skjali

Horft til framtíðar


Skóli:

Leikskólinn Akrar

Markmið:

Að fjölga leikskólakennurum þannig að 2/3 leikskólakennarar verði2/3 hluti  starfsmanna inn á deild eins og lög gera ráð fyrir. Að kennarar verði betur í stakk búnir til að takast á við auknar kröfur sem til þeirra eru gerðar með því að þeir taki undirbúning saman eftir kl. 14:00 á daginn.

Áhersluþættir:

 • Fagmennska kennara
 • Líðan
Lokaskýrsla í pdf-skjali

Barnakór Hæðarbóls

Skóli:

Leikskólinn Hæðarból

Markmið:

Markmið verkefnisins voru að efla gróskumikið tónlistarlíf Hæðarbóls enn frekar og tengja það með beinum hætti nokkrum færniþáttum skólanámskrárinnar. Þar ber helst að nefna læsisþáttinn en hrynjandi í texta og skilningur á því sem sungið er um byggir undir málþroskann á marga vegu. Hlustun er mikilvæg í kórastarfi en hlustun er grundvöllur undir færni til að ná tökum á tungumáli og efla málskilning. Nótnalæsi er einn þáttur læsis og tengist t.a.m. stærðfræðilæsi með beinum hætti en hrynur og taktar voru teiknaðar upp og klappaðir á æfingum og er þessi þáttur hrein viðbót við læsisstefnu Hæðarbóls. Lýðræðis- og mannréttindaþáttur er einnig mikilvæg hæfni sem kórstarfið hefur eflt með virkni og þátttöku allra kórmeðlima því kór byggir á samvinnu og börnin sem mynda kórinn hafa áttað sig á samábyrgð sinni til að flutningur tónlistarinnar megi verða sem bestur. Kórstarfið var líka hugsað sem vettvangur til að efla samskipta- og félagsfærni sem er eitt besta veganesti sem börn hafa með sér út í lífið. 

Áhersluþættir:

 • Lýðræði og mannréttindi
 • Samskipti og félagsfærni
Lokaskýrsla í pdf-skjali

Úthlutanir úr þróunarsjóði leikskóla 2016

Vináttuverkefnið Blær

Skóli:

Leikskólinn Sjáland

Markmið:

Að efla félagsfærni og góð samskipti, að móta góðan skólabrag, að fyrirbyggja einelti í leikskólum og stuðla að því að börnin beri virðingu fyrir sér, öðrum og umhverfi sínu.

Áhersluþættir:

Vísindi í leikskólastarfi

Skóli:

Leikskólinn Akrar

Markmið:

Að safna fjölbreyttum efnivið í vísindastundir og gera hann aðgengilegan fyrir kennslustundir. Að vekja áhuga og forvitni barna á vísindum og einnig hvetja til rannsókna og kannana. Unnið er með námsathafnir frá sjónarmiði barna í formi leiks sem fela í sér tilraunir og rannsóknir á sviði raunvísinda s.s. eðlis-, efna- og stjörnufræði. Áhersla er lögð á að leikirnir séu málörvandi, þ.e. að börnin læri ný orð og hugtök sem ekki koma fyrir í hversdagslegum samræðum, en geti nýtt sér á efri stigum skólakerfisins.

Áhersluþættir:

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vináttuverkefni Barnaheilla

Skólar:

Hæðaból / Krakkakot / Lundaból / Sunnuhvoll

Markmið:

Að kenna börnum innihald ákveðinna hugtaka eins og virðingar, hugrekki, umburðarlyndis og umhyggju. Með innihaldi þessara gilda er hægt að vinna með, tala um og virða fyrir sér ýmsar aðstæður sem hver og einn hefur eða getur hugsanlega lent í. Með verkefninu er verið að gefa börnum kost á að læra af eigin reynslu, setja sig í spor annarra, sýna samkennd og dæma ekki fyrirfram. Í kjölfarið læra börn að vera betur meðvituð um raunverulegan skaða sem getur orðið vegna eineltis.

Áhersluþættir:

 • Yngsta stig

 • Samskipti og félagsfærni
 • Líðan

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vináttuverkefni -Flataskóli

Skóli:

Flataskóli (4-5 ára bekkur)

Markmið:

að byggja upp forvarnir gegn einelti hjá börnum strax á leikskólaaldri. Áherslan er að börnin læri í gegnum leik og starf með kennara sínum og bangsanum Blæ.

Áhersluþættir:

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Leikur að læra

Skóli:

Leikskólinn Ásar

Markmið:

Að finna einfaldar og faglegar leiðir fyrir kennara til að gefa nemendum sínum tækifæri til að læra í gegnum leiki og hreyfingu. Á þann hátt kynnast nemendur þeirri vellíðan og orku sem hreyfingin gefur og læra að nýta sér það í framtíðinni. Með því að flétta lestri og stærðfræði inn í leikinn og hreyfinguna, eykur það áhuga nemenda á þeim námsgreinum. Mikið er lagt upp úr að efla hljóðkerfisvitund nemenda til að undirbúa þau betur undir lestrarnám. Verkefnið stuðlar ennfremur að því að brúa bilið milli leik- og grunnskóla

Áhersluþættir:

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Sögupokar

Skóli:

Leikskólinn Akrar

Markmið:

Að útbúa heildstætt málörvunarefni fyrir börn á leikskólaaldri þar sem unnið er með læsi í víðum skilningi. Verkefnið ýtir undir ímyndunarafl, örvar lesskilning og lestrarupplifun barnanna. Einnig er markmið verkefnisins að kenna/leiðbeina starfsfólki á Ökrum hvernig best er að nota þessa aðferð og gera samveru- og sögustundir að spennandi og lærdómsríkum stundum.

Áhersluþættir:

 • Yngsta stig

 • Læsi

 • Samskipti og félagsfærni

 • Sköpun

 • Stærðfræði

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vinur okkar Lubbi

Skóli:

Leikskólinn Lundaból

Markmið: 

Að efla og auka hlut markvissrar málörvunar í tengslum við þjóðarsáttmála um læsi.

Áhersluþættir:

 • Læsi
 • Íslenska
Lokaskýrsla í pdf-skjali

Úthlutanir úr þróunarsjóði leikskóla 2015


Vinátta - Akrar

Skóli:

Leikskólinn Akrar      

Markmið:         

Að móta góðan skólabrag, með því að eiga í góðum samskiptum og hafa jákvætt viðhorf til allra í hópnum og þannig minnka líkur á einelti í leikskólanum. Þátttaka allra barna, starfsfólks og foreldra er grundvöllur þess að vel til takist. Að flétta gildin fjögur, sem hugmyndafræði Vináttuverkefnisins byggir á, umburðarlyndi, virðingu,umhyggju og hugrekki, inn í alla vinnu og samskipti í leikskólanum.

Áhersluþættir:

Vinátta- Holtakot

Skóli:

 Leikskólinn Holtakot

Markmið:

 • Að fyrirbyggja einelti í leikskólum með því að móta góðan skólabrag, eiga góð samskipti og hafa jákvæð viðhorf til allra í hópnum. Þátttaka allra; barna, starfsfólks og foreldra er grundvöllur þess að vel til takist. Lögð er sérstök áhersla á að ná til þeirra barna og fullorðinna sem verða vitni að einelti án þess að bregðast við því. Efnið byggir á ákveðinni hugmyndafræði og gildum sem skulu samofin öllu leikskólastarfinu  og eru órjúfanlegur hluti  í allri vinnu og starfi leikskóla sem vinnur með Vináttu. Gert er ráð fyrir að þátttakendur tileinki sér þessi grunngildi við vinnu og samskipti í leikskólasamfélaginu. Hugmyndafræðin endurspeglast í gildunum fjórum sem eru umburðarlyndi, virðing, umhyggja og hugrekki.

Áhersluþættir:

 • Jafnrétti

 • Læsi

 • Samskipti og félagsfærni

 • Lýðræði og mannréttindi

 • Líðan

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vinátta Bæjarból

Skóli:

Leikskólinn Bæjarból

Markmið:

·Styrkja einkunnarorð leikskólans sem eru leikgleði, agi og lífsleikni. Einnig er leikskólinn með þemaverkefni á hverju ári og þennan vetur var þemavinnan tileinkuð, „Ég sjálfur og lífsleikni“ og vináttuverkefnið fléttaðist inn í þemastundir. 

Áhersluþættir:

 • Samskipti og félagsfærni
 • Líðan
 • Jafnrétti

Lokaskýrsla í pdf-skjali


Hugarró

Skóli:

Leikskólinn Krakkakot

Markmið:

Áhersluþættir:

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Spjaldtölvur í Náttúruleikskólanum Krakkakoti

Skóli:

Náttúruleikskólinn Krakkakot

Markmið:

Áhersluþættir:

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Læsi á Lundabóli

Skóli:

Leikskólinn Lundaból

Markmið:

Að nemendur öðlist betri tök á íslenskri tungu og séu sem best undirbúin fyrir komandi lestarnám. Að kynna okkur það nýjasta í læsishvetjandi námi í leikskóla og kaupa nýtt, endurnýja gamalt efni og/eða búa til námsefni til að nota. Að útbúa bókasafn í leikskólanum og lána foreldrum góðar og vandaðar bækur með sér heim og ná með því að virkj aþá til yndislesturs heima með börnum sínum.

Áhersluþættir:

Leikur að læra - Holtakot

Skóli:

Leikskólinn Holtakot

Markmið:

Að efla hreyfifærni og nám í öðrum þroskaþáttum með hreyfingu. Þar á meðal, litum, formum, stöfum og tölum. Stuðla að heilbrigði barnsins og heilbrigðum lífsstíl og koma á skipulögðum jógatímum í Holtakoti. Með kennsluaðferðinni Leikur að læra upplifa börn námsefnið í gegnum hreyfingu og mismunandi skynfæri.

Áhersluþættir:

 • Fagmennska kennara

 • Heilbrigði og velferð

 • Læsi

 • Íslenska

 • Stærðfræði

 • Samskipti og félagsfærni

 • Íþróttir og hreyfing

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Leikur að læra - Ásar

Skóli:

Leikskólinn Ásar

Markmið:

Áhersluþættir:

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Leikur að læra – Barnaskóli Hjallastefnunnar

Skóli:

Barnaskóli Hjallastefnunnar (5 ára kjarni)

Markmið:

Að efla læsi og kenna börnum að þekkja hljóð og stafi á skipulagðan hátt þar sem hreyfiþörf nemenda er alltaf höfð að leiðarljósi við kennsluna.

Áhersluþættir:

 • Yngsta stig

 • Læsi

 • Íþróttir og hreyfing

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Leiðtogaþjálfun

Skóli:

Leikskólinn Lundaból

Markmið:

Að byggja upp leiðtogafærni starfsfólks og barna í Lundabóli. Einnig að byggja upp sterka einstaklinga með því að efla félagslega færni, auka tilfinningagreind og virkja viljann til að takast á við áskoranir í lífi og starfi. Hver einstaklingur vinnur út frá sínum eigin styrkleikum og vinnur að því að verða besta útgáfan af sjálfum sér. Markmiðið er að efla sjálfsmynd og sjálfstraust barna, efla virka þátttöku þeirra í leikskólastarfinu og styðja við áhugasvið þeirra og námsgleði.

Listaflétta

Skóli:  

Leikskólinn Bæjarból

Markmið:

Efla starfsmenn og börn í tónlist og dansi á Bæjarbóli.Að starfsmenn verði öryggir í að nýta sér hljóðfæri í söng og dans með börnunum. Að starfsmenn eflist í að kenna börnunum einfalda og skemmtilega dansa þannig að allir fái tækifæri til að hreyfa sig á jákvæðan hátt.-Verkefnið var tengt þemaverkefni leikskólans um lífsleikni, þar semáherslan er líkamsvitund, listir og samvinna. Kveikjan að verkefninu var að Bæjarból á tónlistarvagn og margir starfsmenn voru smeykir að nota vagninn og vildum við koma honum betur í gagnið.

Lokaskýrsla í pdf-skjali