Úthlutanir úr þróunarsjóði leikskóla

Úthlutanir úr þróunarsjóði leikskóla í Garðabæ.

Lokaskýrslur verkefna verða birtar hér þegar verkefnum er lokið.

Úthlutanir úr þróunarsjóði leikskóla 2018

Tökum skrefin saman -yngstu börn leikskólans

Skólar

Leikskólinn Sunnuhvoll, Leikskólinn Hnoðraholt og leikskólinn Krakkakot

Markmið

Verkefnið er samstarfsverkefni þriggja leikskóla sem allir eru að taka inn börn undir tveggja ára aldri. Markmiðið með verkefninu er að leikskólakennarar og annað starfsfólk rýni í eigið starf og þau gildi sem starfshættir þeirra byggja á. 

Lokaskýrsla í pdf skjali.

Gleðiskjóður - heilafóður 

Skólar

Náttúruleikskólinn Krakkakot 

Markmið

Markmið verkefnisins var að útbúa skemmtilegt og aðgengilegt efni fyrir bæði börn á leikskólaaldri og starfsfólk. Námsefnið á að ýta undir athygli barnanna í t.d. samveru og sögustundum. Efnið á að nýtast sem markviss málörvun, örva lesskilning, auka ímyndunarafl og gera lestrarupplifun barnanna ánægjulegri. 

Lokaskýrslan í pdf skjali.

Vináttuverkefnið Blær

Skólar

Urriðaholtsskóli

Markmið

Markmið verkefnisins var að innleiða vináttuverkefnið Blæ inn í Urriðaholtsskóla og vinna þannig markvisst með grunnþætti Aðanámskrá leikskóla heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Klifurveggur

Skólar

Holtakot

Markmið

Með því að setja upp klifurvegg í sal leikskólans erum við að bæta við hreyfingu barnanna í leikskólanum. Holtakot er Heilsuleikskóli og leggjum við mikið upp úr hreyfingu í leikskólanum bæði innan veggja leikskólans og utan. Klifur er tækni sem þjálfar liðleika, útsjónarsemi, kjark , þor, einbeitingu, styrk og samhæfingu augna, handa og fóta. 

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Heilsuefling starfsfólks

Skólar

Holtakot

Markmið

Í haust fórum við af stað með þróunarverkefni sem gengur út á heilsueflingu starfsfólksins á Holtakoti. Markmið verkefnisins var að auka hreyfingu og heilbrigði hjá starfsmönnum Heilsuleikskólans Holtakots með því að vera með hreyfingu á vinnutíma 2x í viku. Frá árinu 2014 höfum við unnið með Leikur að læra í starfinu með börnunum og nú var hugmyndin að efla starfsfólkið og athuga hvort hreyfing á vinnutíma auki vellíðan, heilbrigði og viðveru starfsmanna.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Innleiðing K-PALS fyrir leikskóla

Skólar

Leikskólastig Urriðaholtsskóla

Markmið

Markmið verkefnisins var að þjálfa hljóðkerfis og hljóðavitund sem og stafa og hljóðaþekkingu leikskólabarna til að byggja upp sterkar stoðir undir lestrar og stærðfræðinám. Þá var markmiðið að byggja upp sterkar undirstöður í stærðfræði með því að byggja upp talnaskilning og þekkingu á stærðfræðihugtökum.

Lokaskýrsla í pdf- skjali.

Hljóðapokar

Skólar

Leikskólinn Lundaból

Markmið

Búa til áhugavert, skemmtilegt og lifandi námsefni sem nýtist í skipulögðum Lubbastundum á leikskólanum.

Fá fræðslu fyrir starfsfólk leikskólans um námsefnið „Lubbi finnur málbein“ og innleiða það betur á allar deildar.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Ævintýraferðir

Skólar

Leikskólinn Lundaból

Markmið

Verkefni ævintýraferða eru margvísleg og ólík og áhersla er lögð á að flétta það starf sem unnið er að í leikskólanum s.s. læsi, stærðfræði, sjálfbærni og hreyfingu inn í ævintýraferðirnar auk náttúruskoðunar. 

Fagmennska kennara, Heilbrigð og velferð, Tómstundir, jafnrétti, læsi, náttúrugreinar, stærðfræði, samskipti og félagsfærni, lýðræði og mannréttindi, líðan, sjálfbærni, íslenska, íþróttir og hreyfing.

Lokaskýrsla í pdf-skjali.

Horft til framtíðar

Skólar

Leikskólinn Akrar

Markmið

Markmið verkefnisins var að skoða hvort skipulagið (deildarstjórar/leikskólakennarar fari út af deildinni eftir klukkan 14:00) hafi áhrif á álag og streitu starfsmanna inn á deildum og hvort það hafi verið minna um skammtímalausnir. Einnig að skoða hvort að með samvinnu deildarstjóra og kennara í undirbúning hafi gæði og nýbreytni í kennslu og innra starfi aukist.

Lokaskýrsla í pdf skjali


Sjálfbærnimenntun í leikskóla

Skólar

Lundaból

Markmið

Hugmyndin er að heimatilbúinn ormur ferðist á milli heimila í Garðabæ ásamt bók með fróðleik um hvernig fjölskyldur geti tekið þátt með því að fara í einfaldar sjálfbærni aðgerðir á heimilinu. Það er til dæmis hægt að ganga í búðina og velja vörur sem eru frá Íslandi eða löndum næst okkur. Gróðursetja, flokka, endurnýta og fá hugmyndir um hvað sjálfbærni hugtakið nær yfir mikið af litlum hlutum sem auðvelt er að breyta og aðlagast.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Heilsueflandi vinnustaður

Skólar

Leikskólinn Krakkakot

Markmið

Markmið verkefnisins var að hvetja starfsfólk til hreyfingar í vinnutímanum. Efla ánægju starfsfólks og skoða hvort hreyfing í vinnutíma gæti stuðlað að fækkun á skammtíma veikindum. Markmiðið var einnig að verkefnið væri hvati til að fá fólk til starfa.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Þróun leikskólakennslu

Skólar

Leikskólinn Hæðarból

Markmið

 • Að þróa leikskólastarfið á þann hátt að nýting mannauðst og sérhæfðar fagþekkingar verði hámörkuð í samættu skapandi starfi barnanna og leik.

Lokaskýrslan í pdf-skjali

Góðir uppeldishættir

Skólar

Leikskólinn Akrar

Markmið

Markmið verkefnisins var að veita foreldrum stuðning við uppeldishlutverkið. Að gefa þeim vettvang til að koma saman og ræða ýmislegt sem snýr að uppeldi í traustum og öruggum hóp. Að gefa foreldrum verkfæri til að nota þegar heim er komið til að takast á við þau vandamál sem geta komið upp. Að foreldrar geti notað aga á árangursríkan og jákvæð hátt og þar með alið upp ábyrga og sjálfstæða einstaklinga.

Lokaskýrsla í pdf- skjali

Heilbrigð sál í hraustum líkama

Skólar

Bæjarból og Kirkjuból

Markmið

 • Að styðja við heilsueflingu starfsmanna og barna leikskólans. 
 • Að bæta vinnuskipulag og vinnuumhverfi leikskólans, hvetja starfsmenn til hreyfingar og efla mannauð með bættri líðan og heilsu.
 • Að auka samstarf á milli deilda leikskólans og gera skólann að meiri heild.
 • Að auka samstarf á milli leikskólanna Bæjarbóls og Kirkjubóls og samstarf deildarstjóra.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Sögupokar

Skólar

Lundaból

Markmið

Markmiðið er að útbúa áhugavert, fjölbreytt, skemmtilegt og ekki síst lifand námsefni fyrir öll börn á leikskólaaldri. Sögupokar innihalda bækur, hluti, orð og myndir sem tengjast bókinn sem er í pokanum. Sögupokarnir eiga að nýtast sem kennsluefni fyrir alla starfsmenn leikskólans og efla þá í kennslu læsis.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

 Úthlutanir úr þróunarsjóði leikskóla 2017

Grunnnámskeið í PMTO fyrir starfsfólk leikskóla í Garðabæ

Skólar:

Holtakot, Krakkakot og Hæðarból

Markmið:

Að starfsmenn skóla fái í hendur verkfæri til að nýta á jákvæðan og markvissan hátt til að taka á vægari hegðunarfrávikum barna innan skólans. Skólastjórnendur geta komið starfsmönnum sínum á námskeið í grunnaðferðum PMTO þannig að þekkingin komist inn í skólana. 

Áhersluþættir:

 • Fagmennska kennara
 • Samskipti og félagsfærni
 • Heilbrigði og velferð 
 • Líðan
 • Skóli margbreytileikans

Lokaskýrsla í pdf-skjali.


Tákn með tali - gagnakassar - leikskólinn Akrar

Skóli:

Leikskólinn Akrar

Markmið:

Að koma til móts við ólíkar þarfir barna, sérstaklega börn með seinkaðan málþroska og börn af erlendum uppruna.Tákn með tali er tjáskiptaaðferð sem byggir á einföldum hreyfitáknum sem notuð eru á markvissan hátt til stuðnings töluðu máli. Verkefnið gengur út á útbúa áætlun og gagnakassa með táknmyndum sem auðveldar innlögn  og gerir vinnuna markvissari. Þetta verkefni er fyrir yngsta stig leikskólans.

Áhersluþættir:

 • Samskipti og félagsfærni
 • Heilbrigði og velferð
 • Skóli margbreytileikans
 • Líðan
 • Fagmennska kennara
Lokaskýrsla í pdf-skjali

Horft til framtíðar - leikskólinn Akrar


Skóli:

Leikskólinn Akrar

Markmið:

Að fjölga leikskólakennurum þannig að 2/3 leikskólakennarar verði2/3 hluti starfsmanna inn á deild eins og lög gera ráð fyrir. Að kennarar verði betur í stakk búnir til að takast á við auknar kröfur sem til þeirra eru gerðar með því að þeir taki undirbúning saman eftir kl. 14:00 á daginn.

Áhersluþættir:

 • Fagmennska kennara
 • Líðan
Lokaskýrsla í pdf-skjali

Barnakór Hæðarbóls - leikskólinn Hæðarból

Skóli:

Leikskólinn Hæðarból

Markmið:

Markmið verkefnisins voru að efla gróskumikið tónlistarlíf Hæðarbóls enn frekar og tengja það með beinum hætti nokkrum færniþáttum skólanámskrárinnar. Þar ber helst að nefna læsisþáttinn en hrynjandi í texta og skilningur á því sem sungið er um byggir undir málþroskann á marga vegu. Hlustun er mikilvæg í kórastarfi en hlustun er grundvöllur undir færni til að ná tökum á tungumáli og efla málskilning. Nótnalæsi er einn þáttur læsis og tengist t.a.m. stærðfræðilæsi með beinum hætti en hrynur og taktar voru teiknaðar upp og klappaðir á æfingum og er þessi þáttur hrein viðbót við læsisstefnu Hæðarbóls. Lýðræðis- og mannréttindaþáttur er einnig mikilvæg hæfni sem kórstarfið hefur eflt með virkni og þátttöku allra kórmeðlima því kór byggir á samvinnu og börnin sem mynda kórinn hafa áttað sig á samábyrgð sinni til að flutningur tónlistarinnar megi verða sem bestur. Kórstarfið var líka hugsað sem vettvangur til að efla samskipta- og félagsfærni sem er eitt besta veganesti sem börn hafa með sér út í lífið. 

Áhersluþættir:

 • Lýðræði og mannréttindi
 • Samskipti og félagsfærni
Lokaskýrsla í pdf-skjali

Lærum og leikum með hljóðin, málörvun yngri barna

Skóli: 

Leikskólinn Bæjarból

Markmið:

Veturinn 2017-2018 var á Bæjarbóli unnið með þróunarverkefnið „Lærum og leikum með hljóðin, málörvun yngri barna“ . Markmið þess var að þróa markvissari málörvunarstundir fyrir yngri börn leikskólans þar sem lögð var áhersla á framburð og hljóð. Með námsefninu var mögulegt að vinna markvisst með íslensku málhljóðin og stuðla að snemmtækri íhlutun barna sem þurfa á því að halda.

Lokaskýrsla á pdf-skjali

Heilsueflandi leikskóli

Skóli:

Leikskólinn Bæjarból

Markmið:

Markmið verkefnisins var tvíþætt annars vegar að styðja við heilsustefnu leikskólans Bæjarbóls og hins vegar að taka þátt í verkefninu Heilsueflandi leikskólar á vegum landlæknisembættisins. Sérstök áhersla var lögð á að vinna með geðrækt barna og starfsfólks, huga að andlegri líðan, jafnvægi á milli hvíldar og hreyfingar og að leitast við að lágmarka streitu í umhverfinu.

Lokaskýrsla á pdf- formi

Markvissar tónlistastundir

Skólar

Leikskólinn Akrar

Markmið

Markmið verkefnisins var þríþætt:

 • að auka tónlistarstarf í leikskólanum með því að gefa starfsfólki hugmyndir til að vinna með tónlist óháð menntun og tónlistarlegrar getu þess.
 • að festa kaup á fjölbreytilegum hljóðfærum sem nýst gætu í tónlistarstarfi.
 • að efla kórstarf elstu barna leikskólans.

Lokaskýrsla í pdf- skjali 

Úthlutanir úr þróunarsjóði leikskóla 2016

Læsi á Lundabóli - leikskólinn Lundaból

Skóli:

Leikskólinn Lundaból

Markmið:

Að nemendur öðlist betri tök á íslenskri tungu og séu sem best undirbúin fyrir komandi lestarnám. Að kynna okkur það nýjasta í læsishvetjandi námi í leikskóla og kaupa nýtt, endurnýja gamalt efni og/eða búa til námsefni til að nota. Að útbúa bókasafn í leikskólanum og lána foreldrum góðar og vandaðar bækur með sér heim og ná með því að virkj aþá til yndislesturs heima með börnum sínum.

Áhersluþættir:

 • Yngsta stig
 • Læsi

Lokaskýrsla í pdf-skjali


Hreyfing í daglegu starfi - leikskólinn Sunnuhvoll

Skóli:

Leikskólinn Sunnuhvoll

Markmið:

 Að kenna börnum á Sunnuhvoli að tileinka sér hreyfingu bæði í skipulögðum og frjálsum stundum. Það var  m.a gert með gerð hreyfiseðla og kaupum á búnaði til hreyfingar s.s. á dýnum, trampolíni og íþróttapúðum. Lengi býr að fyrst gerð og  hlutverk leikskólans er að bjóða upp á öruggt en um leið krefjandi umhverfi þar sem börnin geta hreyft sig, æft og fengið hvatningu til að reyna á sig. 

Áhersluþættir:

 • Heilbrigði og velferð
 • Íþróttir og hreyfing
 • Fagmennska kennara
Lokaskýrsla í pdf-skjali


Vináttuverkefnið Blær - leikskólinn Sjáland

Skóli:

Leikskólinn Sjáland

Markmið:

Að efla félagsfærni og góð samskipti, að móta góðan skólabrag, að fyrirbyggja einelti í leikskólum og stuðla að því að börnin beri virðingu fyrir sér, öðrum og umhverfi sínu.

Áhersluþættir:

 • Samskipti og félagsfærni
 • Líðan
 • Lýðræði og mannréttindi
Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vísindi í leikskólastarfi - leikskólinn Akrar

Skóli:

Leikskólinn Akrar

Markmið:

Að safna fjölbreyttum efnivið í vísindastundir og gera hann aðgengilegan fyrir kennslustundir. Að vekja áhuga og forvitni barna á vísindum og einnig hvetja til rannsókna og kannana. Unnið er með námsathafnir frá sjónarmiði barna í formi leiks sem fela í sér tilraunir og rannsóknir á sviði raunvísinda s.s. eðlis-, efna- og stjörnufræði. Áhersla er lögð á að leikirnir séu málörvandi, þ.e. að börnin læri ný orð og hugtök sem ekki koma fyrir í hversdagslegum samræðum, en geti nýtt sér á efri stigum skólakerfisins.

Áhersluþættir:

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vináttuverkefni Barnaheilla - Hæðarból/Krakkakot/Lundaból/Sunnuhvoll

Skólar:

Leikskólarnir Hæðarból, Krakkakot, Lundaból og Sunnuhvoll

Markmið:

Að kenna börnum innihald ákveðinna hugtaka eins og virðingar, hugrekki, umburðarlyndis og umhyggju. Með innihaldi þessara gilda er hægt að vinna með, tala um og virða fyrir sér ýmsar aðstæður sem hver og einn hefur eða getur hugsanlega lent í. Með verkefninu er verið að gefa börnum kost á að læra af eigin reynslu, setja sig í spor annarra, sýna samkennd og dæma ekki fyrirfram. Í kjölfarið læra börn að vera betur meðvituð um raunverulegan skaða sem getur orðið vegna eineltis.

Áhersluþættir:

 • Yngsta stig

 • Samskipti og félagsfærni
 • Líðan

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vináttuverkefni - Flataskóli (4-5 ára bekkur)

Skóli:

Flataskóli (4-5 ára bekkur)

Markmið:

að byggja upp forvarnir gegn einelti hjá börnum strax á leikskólaaldri. Áherslan er að börnin læri í gegnum leik og starf með kennara sínum og bangsanum Blæ.

Áhersluþættir:

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Leikur að læra - leikskólinn Ásar

Skóli:

Leikskólinn Ásar

Markmið:

Að finna einfaldar og faglegar leiðir fyrir kennara til að gefa nemendum sínum tækifæri til að læra í gegnum leiki og hreyfingu. Á þann hátt kynnast nemendur þeirri vellíðan og orku sem hreyfingin gefur og læra að nýta sér það í framtíðinni. Með því að flétta lestri og stærðfræði inn í leikinn og hreyfinguna, eykur það áhuga nemenda á þeim námsgreinum. Mikið er lagt upp úr að efla hljóðkerfisvitund nemenda til að undirbúa þau betur undir lestrarnám. Verkefnið stuðlar ennfremur að því að brúa bilið milli leik- og grunnskóla

Áhersluþættir:

 • Íþróttir og hreyfing
 •  Læsi
 •  Íslenska
 •  Stærðfræði
 •  Líðan
 • Samskipti og félagsfærni

Lokaskýrsla í pdf-skjali


Vinur okkar Lubbi - leikskólinn Kirkjuból

Skóli:

Leikskólinn Kirkjuból

Markmið: 

Að efla og auka hlut markvissrar málörvunar í tengslum við þjóðarsáttmála um læsi.

Áhersluþættir:

 • Læsi
 • Íslenska
Lokaskýrsla í pdf-skjali 

Markviss málörvun - samvinna leik- og grunnskóla

Skóli:

·Samvinna leik- og grunnskóla

Markmið: 

Að endurskoða markvissa málörvun í leik- og grunnskólum bæjarins með það að markmiði að styrkja samfellu í málörvun frá yngstu börnum leikskólans upp í yngsta stig grunnskólans, í samræmi við þjóðarátak í læsi.

 Áhersluþættir:

 • Leikskóli
 • Yngsta stig grunnskóla
 • Læsi
 • Fagmennska kennara

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Málörvun yngri barna og tvítyngdra barna - fræðslusvið Garðabæjar

Skóli:

Verkefni unnið á fræðslusviði Garðabæjar 

Markmið:

Að leikskólakennarar og sérkennslustjórar fengju hugmyndir að málörvun yngstu barna og tvítyngdra barna og öðluðust meira öryggi í málörvun þessara hópa. Einnig að auka hæfni, þekkingu og leikni starfsfólks í leikskólum í Garðabæ. Koma hljóðavinnu og málörvun fyrir mjög ung börn og tvítyngd börn í góðan farveg og inn í áætlanir leikskólanna

Áhersluþættir:

 • Læsi
 • Skóli margbreytileikans
 • Fagmennska kennara

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Velferð barna og ungmenna í Garðabæ - samstarfsverkefni leikskóla

Skólar:

Leikskólarnir Holtakot, Akrar, Ásar, Bæjarból, Kirkjuból, Krakkakot, Lundaból, Sjáland og Sunnuhvoll

Markmið:

Markmið verkefnisins er að skapa skýra heildarmynd og framvindu fyrir skóla, frístundastarf og íþróttafélög í Garðabæ um velferð barna um leið og svigrúm verður tryggt fyrir sjálfstæði hvers aðila til að aðlaga verkefnið að sínum þörfum.

Áhersluþættir:

 • Heilbrigði
 • Velferð

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Það er spurning – Þróunarverkefni í heimspekilegri samræðu - Hæðarból

Skóli:

Leikskólinn Hæðarból

Markmið:

Megináhersla verkefnisins var að tilraunakenna misþung heimspekiverkefni fyrir elsta árgang leikskóla og yngstu bekki grunnskóla en í lýðræðissamfélagi taka einstaklingar afstöðu til siðferðislegra álitamála og voru klípusögur nýttar í þeim tilgangi. Þá voru kennarar leik-og grunnskóla hvattir til að ígrunda með nemendum sínum ýmiss álitamál og samhliða kennslunni að ræða samfélagsleg álitamál. Einnig að efla nemendur til þess að ígrunda sína eigin líðan sem og skólasystkina sinna og að lokum að fá kennara til að ígrunda fagmennsku sína með það fyrir augum að taka upp ný gleraugu þegar þeir fjalla um jafnréttis- og lýðræðismálefni á víðum grunni.

Áhersluþættir:

 •  Lýðræði og mannréttindi
 • Jafnrétti
 • Samskipti og félagsfærni
 • Fagmennska

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Úthlutanir úr þróunarsjóði leikskóla 2015

  

Aukin þátttaka barna í ákvörðunum um verkefni og vinnubrögð - Hæðarból

Skóli:

Leikskólinn Hæðarból

Markmið:

Að auka þátttöku barna með markvissum hætti í ákvörðunum um verkefni og vinnubrögð í leikskólanum. Börn hafa rétt á að hafa áhrif á nám sitt og umhverfi í samræmi við aldur og þroska samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 12/2013). Leitað var leiða til þess að uppfylla réttindi barnanna og leitast við að veita þeim tækifæri til þess að láta rödd sína heyrast og hafa áhrif á nám sitt og umhverfi.

Áhersluþættir:

 • Lýðræði
 • Líðan
 • Samskipti og félagsfærni
 • Jafnrétti
 • Fagmennska

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vinátta - leikskólinn Akrar

Skóli:

Leikskólinn Akrar      

Markmið:         

Að móta góðan skólabrag, með því að eiga í góðum samskiptum og hafa jákvætt viðhorf til allra í hópnum og þannig minnka líkur á einelti í leikskólanum. Þátttaka allra barna, starfsfólks og foreldra er grundvöllur þess að vel til takist. Að flétta gildin fjögur, sem hugmyndafræði Vináttuverkefnisins byggir á, umburðarlyndi, virðingu, umhyggju og hugrekki, inn í alla vinnu og samskipti í leikskólanum.

Áhersluþættir:

Vinátta- leikskólinn Holtakot

Skóli:

 Leikskólinn Holtakot

Markmið:

Að fyrirbyggja einelti í leikskólum með því að móta góðan skólabrag, eiga góð samskipti og hafa jákvæð viðhorf til allra í hópnum. Þátttaka allra; barna, starfsfólks og foreldra er grundvöllur þess að vel til takist. Lögð er sérstök áhersla á að ná til þeirra barna og fullorðinna sem verða vitni að einelti án þess að bregðast við því. Efnið byggir á ákveðinni hugmyndafræði og gildum sem skulu samofin öllu leikskólastarfinu  og eru órjúfanlegur hluti  í allri vinnu og starfi leikskóla sem vinnur með Vináttu. Gert er ráð fyrir að þátttakendur tileinki sér þessi grunngildi við vinnu og samskipti í leikskólasamfélaginu. Hugmyndafræðin endurspeglast í gildunum fjórum sem eru umburðarlyndi, virðing, umhyggja og hugrekki.

Áhersluþættir:

 • Jafnrétti

 • Læsi

 • Samskipti og félagsfærni

 • Lýðræði og mannréttindi

 • Líðan

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vinátta - leikskólinn Bæjarból

Skóli:

Leikskólinn Bæjarból

Markmið:

·Styrkja einkunnarorð leikskólans sem eru leikgleði, agi og lífsleikni. Einnig er leikskólinn með þemaverkefni á hverju ári og þennan vetur var þemavinnan tileinkuð, „Ég, sjálfur og lífsleikni“ og vináttuverkefnið fléttaðist inn í þemastundir. 

Áhersluþættir:

 • Samskipti og félagsfærni
 • Líðan
 • Jafnrétti

Lokaskýrsla í pdf-skjali


Hugarró - leikskólinn Krakkakot

Skóli:

Leikskólinn Krakkakot

Markmið:

Að kennarar í Krakkakoti læri hagnýtar aðferðir sem þeir geti nýtt sér reglulega til að efla einbeitingu og vellíðan nemenda, styrkleika þeirra, hæfileika, sköpunarkraft og innri ró. Einnig til að efla stjórn nemenda á huga sínum, öryggi ró, vellíðan og innri frið.

Áhersluþættir:

 •  Heilbrigði og velferð
 •   Sjálfbærni
 • Lýðræði og mannréttindi

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Spjaldtölvur í Náttúruleikskólanum Krakkakoti

Skóli:

Náttúruleikskólinn Krakkakot

Markmið:

Að kenna börnum frá eins árs aldri að umgangast margmiðlunartæki eins og spjaldtölvu af ábyrgð. Leggja drög að því hvernig slík tæki eru nýtt með forvörn í huga þannig að þegar börn læri að setja sér mörk varðandi upplýsingaöflun og tíma sem þau eyða t.d. við tölvu- og netnotkun. Að nýta spjaldtölvur sem virkt kennslutæki með vel undirbúnum markmiðum með hverri kennslustund.  Að efla foreldrasamvinnu í verkefninu, þar sem foreldrar eru hvattir til að setja mörk á tölvunotkun barna heima.

Áhersluþættir:

 • Heilbrigði og velferð
 • Jafnrétti
 • Læsi

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Læsi á leikskólanum Lundabóli

Skóli:

Leikskólinn Lundaból

Markmið:

Að nemendur öðlist betri tök á íslenskri tungu og séu sem best undirbúin fyrir komandi lestarnám. Að kynna okkur það nýjasta í læsishvetjandi námi í leikskóla og kaupa nýtt, endurnýja gamalt efni og/eða búa til námsefni til að nota. Að útbúa bókasafn í leikskólanum og lána foreldrum góðar og vandaðar bækur með sér heim og ná með því að virkj aþá til yndislesturs heima með börnum sínum.

Áhersluþættir:

Leikur að læra - leikskólinn Holtakot

Skóli:

Leikskólinn Holtakot

Markmið:

Að efla hreyfifærni og nám í öðrum þroskaþáttum með hreyfingu. Þar á meðal, litum, formum, stöfum og tölum. Stuðla að heilbrigði barnsins og heilbrigðum lífsstíl og koma á skipulögðum jógatímum í Holtakoti. Með kennsluaðferðinni Leikur að læra upplifa börn námsefnið í gegnum hreyfingu og mismunandi skynfæri.

Áhersluþættir:

 • Fagmennska kennara

 • Heilbrigði og velferð

 • Læsi

 • Íslenska

 • Stærðfræði

 • Samskipti og félagsfærni

 • Íþróttir og hreyfing

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Leikur að læra - leikskólinn Ásar

Skóli:

Leikskólinn Ásar

Markmið:

Að efla hljóðkerfisvitund og talnaskilning.

Áhersluþættir:

 • Íþróttir og hreyfing
 • Læsi
 • Íslenska
 • Stærðfræði
 •  Líðan
 • Samskipti og félagsfærni

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Leikur að læra – Barnaskóli Hjallastefnunnar

Skóli:

Barnaskóli Hjallastefnunnar (5 ára kjarni)

Markmið:

Að efla læsi og kenna börnum að þekkja hljóð og stafi á skipulagðan hátt þar sem hreyfiþörf nemenda er alltaf höfð að leiðarljósi við kennsluna.

Áhersluþættir:

 • Yngsta stig

 • Læsi

 • Íþróttir og hreyfing

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Leiðtogaþjálfun - Lundaból

Skóli:

Leikskólinn Lundaból

Markmið:

Að byggja upp leiðtogafærni starfsfólks og barna í Lundabóli. Einnig að byggja upp sterka einstaklinga með því að efla félagslega færni, auka tilfinningagreind og virkja viljann til að takast á við áskoranir í lífi og starfi. Hver einstaklingur vinnur út frá sínum eigin styrkleikum og vinnur að því að verða besta útgáfan af sjálfum sér. Markmiðið er að efla sjálfsmynd og sjálfstraust barna, efla virka þátttöku þeirra í leikskólastarfinu og styðja við áhugasvið þeirra og námsgleði.

Áhersluþættir:

 •  Yngsta stig
 •  samskipti og félagsfærni

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Listaflétta - Bæjarból

Skóli:  

Leikskólinn Bæjarból

Markmið:

Efla starfsmenn og börn í tónlist og dansi á Bæjarbóli. Að starfsmenn verði öryggir í að nýta sér hljóðfæri í söng og dans með börnunum. Að starfsmenn eflist í að kenna börnunum einfalda og skemmtilega dansa þannig að allir fái tækifæri til að hreyfa sig á jákvæðan hátt. Verkefnið var tengt þemaverkefni leikskólans um lífsleikni, þar sem áherslan er líkamsvitund, listir og samvinna. Kveikjan að verkefninu var að Bæjarból á tónlistarvagn og margir starfsmenn voru smeykir að nota vagninn og vildum við koma honum betur í gagnið.

Áhersluþættir:

 • Sköpun
 • List- og verkgreinar
 • Heilbrigði og velferð
 • Samskipti og félagsfærni
Lokaskýrsla í pdf-skjali

Skipulögð hreyfing - Sunnuhvoll

Skóli:

Leikskólinn Sunnuhvoll

Markmið:

·Að kenna börnum á Sunnuhvoli að tileinka sér hreyfingu bæði í skipulögðum og frjálsum stundum. Það var gert m.a. með gerð hreyfiseðla og kaupum á búnaði til hreyfingar  s.s. á dýnum, trampolíni og íþróttapúðum. Lengi býr að fyrst gerð og hlutverk leikskólans er að bjóða upp á  öruggt en um leið krefjandi umhverfi þar sem börnin geta hreyft sig, æft  og fengið hvatningu til að reyna á sig. 

Áhersluþættir:

 • Heilbrigði og velferð
 • Íþróttir og hreyfing
 • Fagmennska kennara

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Sögupokar - leikskólinn Akrar

Skóli:

Leikskólinn Akrar

Markmið:

Að útbúa heildstætt málörvunarefni fyrir börn á leikskólaaldri þar sem unnið er með læsi í víðum skilningi. Verkefnið ýtir undir ímyndunarafl, örvar lesskilning og lestrarupplifun barnanna. Einnig er markmið verkefnisins að kenna/leiðbeina starfsfólki á Ökrum hvernig best er að nota þessa aðferð og gera samveru- og sögustundir að spennandi og lærdómsríkum stundum.

Áhersluþættir:

 • Yngsta stig

 • Læsi

 • Samskipti og félagsfærni

 • Sköpun

 • Stærðfræði

Lokaskýrsla í pdf-skjali