Leikskólastig

Heilbrigð sál í hraustum líkama -

Leikskólarnir Bæjarból og Kirkjuból (2018)

Markmið:

 • Að styðja við heilsueflingu starfsmanna og barna leikskólans.
 • Að bæta vinnuskipulag og vinnuumhverfi leikskólans, hvetja starfsmenn til hreyfingar og efla mannauð með bættri líðan og heilsu.
 • Að auka samstarf á milli deilda leikskólans og gera skólann að meiri heild.
 • Að auka samstarf á milli leikskólanna Bæjarbóls og Kirkjubóls og samstarf deildarstjóra.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Góðir uppeldishættir -

Leikskólinn Akrar (2018)

Markmið

Markmið verkefnisins var að veita foreldrum stuðning við uppeldishlutverkið. Að gefa þeim vettvang til að koma saman og ræða ýmislegt sem snýr að uppeldi í traustum og öruggum hóp. Að gefa foreldrum verkfæri til að nota þegar heim er komið til að takast á við þau vandamál sem geta komið upp. Að foreldrar geti notað aga á árangursríkan og jákvæð hátt og þar með alið upp ábyrga og sjálfstæða einstaklinga.

Lokaskýrsla í pdf- skjali

Þróun leikskólakennslu með áherslu á að nýta sérhæfða fagþekkingu leikskólakennara -

Leikskólinn Hæðarból (2018)

Markmið

Að þróa leikskólastarfið á þann hátt að nýting mannauðst og sérhæfðar fagþekkingar verði hámörkuð í samættu skapandi starfi barnanna og leik.

Lokaskýrslan í pdf-skjali

Heilsueflandi vinnustaður - Krakkakot

Heilsueflandi vinnustaður -

Leikskólinn Krakkakot (2018)

Markmið:

Markmið verkefnisins var að hvetja starfsfólk til hreyfingar í vinnutímanum. Efla ánægju starfsfólks og skoða hvort hreyfing í vinnutíma gæti stuðlað að fækkun á skammtíma veikindum. Markmiðið var einnig að verkefnið væri hvati til að fá fólk til starfa.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Horft til framtíðar - framhald -

Leikskólinn Akrar (2018)

Markmið:

Markmið verkefnisins var að skoða hvort skipulagið (deildarstjórar/leikskólakennarar fari út af deildinni eftir klukkan 14:00) hafi áhrif á álag og streitu starfsmanna inn á deildum og hvort það hafi verið minna um skammtímalausnir. Einnig að skoða hvort að með samvinnu deildarstjóra og kennara í undirbúning hafi gæði og nýbreytni í kennslu og innra starfi aukist.

Lokaskýrsla í pdf skjali

Ævintýraferðir - útikennsla -

Leikskólinn Lundaból (2018)

Markmið

Verkefni ævintýraferða eru margvísleg og ólík og áhersla er lögð á að flétta það starf sem unnið er að í leikskólanum s.s. læsi, stærðfræði, sjálfbærni og hreyfingu inn í ævintýraferðirnar auk náttúruskoðunar.

Fagmennska kennara, Heilbrigð og velferð, Tómstundir, jafnrétti, læsi, náttúrugreinar, stærðfræði, samskipti og félagsfærni, lýðræði og mannréttindi, líðan, sjálfbærni, íslenska, íþróttir og hreyfing.

Lokaskýrsla í pdf-skjali.

Hljóðapokar Lundaból

Hljóðapokar -

Leikskólinn Lundaból (2018)

Markmið:

Búa til áhugavert, skemmtilegt og lifandi námsefni sem nýtist í skipulögðum Lubbastundum á leikskólanum.

Fá fræðslu fyrir starfsfólk leikskólans um námsefnið „Lubbi finnur málbein“ og innleiða það betur á allar deildar.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Logó Urriðaholtsskóli

Innleiðing K-pals fyrir leikskóla -

Urriðaholtsskóli leikskólastig (2018)

Markmið:

Markmið verkefnisins var að þjálfa hljóðkerfis og hljóðavitund sem og stafa og hljóðaþekkingu leikskólabarna til að byggja upp sterkar stoðir undir lestrar og stærðfræðinám. Þá var markmiðið að byggja upp sterkar undirstöður í stærðfræði með því að byggja upp talnaskilning og þekkingu á stærðfræðihugtökum.

Lokaskýrsla í pdf- skjali.

Holtakot starfsmenn

Heilsuefling starfsfólks -

Leikskólinn Holtakot (2018)

Markmið

Í haust fórum við af stað með þróunarverkefni sem gengur út á heilsueflingu starfsfólksins á Holtakoti. Markmið verkefnisins var að auka hreyfingu og heilbrigði hjá starfsmönnum Heilsuleikskólans Holtakots með því að vera með hreyfingu á vinnutíma 2x í viku. Frá árinu 2014 höfum við unnið með Leikur að læra í starfinu með börnunum og nú var hugmyndin að efla starfsfólkið og athuga hvort hreyfing á vinnutíma auki vellíðan, heilbrigði og viðveru starfsmanna.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Klifurveggur Holtakot

Klifurveggur -

Leikskólinn Holtakot (2018)

Markmið

Með því að setja upp klifurvegg í sal leikskólans erum við að bæta við hreyfingu barnanna í leikskólanum. Holtakot er Heilsuleikskóli og leggjum við mikið upp úr hreyfingu í leikskólanum bæði innan veggja leikskólans og utan. Klifur er tækni sem þjálfar liðleika, útsjónarsemi, kjark , þor, einbeitingu, styrk og samhæfingu augna, handa og fóta.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Logó Urriðaholtsskóli

Vináttuverkefnið Blær -

Urriðaholtsskóli - leikskólastig (2018)

Markmið

Markmið verkefnisins var að innleiða vináttuverkefnið Blæ inn í Urriðaholtsskóla og vinna þannig markvisst með grunnþætti Aðanámskrá leikskóla heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Gleðiskjóður

Gleðiskjóður-heilafóður -

Leikskólinn Krakkakot (2018)

Markmið

Markmið verkefnisins var að útbúa skemmtilegt og aðgengilegt efni fyrir bæði börn á leikskólaaldri og starfsfólk. Námsefnið á að ýta undir athygli barnanna í t.d. samveru og sögustundum. Efnið á að nýtast sem markviss málörvun, örva lesskilning, auka ímyndunarafl og gera lestrarupplifun barnanna ánægjulegri.

Lokaskýrslan í pdf skjali.

Sögupokar á Lundabóli

Sögupokar -

Leikskólinn Lundaból (2017)

Markmið

Markmiðið er að útbúa áhugavert, fjölbreytt, skemmtilegt og ekki síst lifand námsefni fyrir öll börn á leikskólaaldri. Sögupokar innihalda bækur, hluti, orð og myndir sem tengjast bókinn sem er í pokanum. Sögupokarnir eiga að nýtast sem kennsluefni fyrir alla starfsmenn leikskólans og efla þá í kennslu læsis.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Sjálfbærniverkefni Lundabóls

Sjálfbærnimenntun í leikskóla -

Leikskólinn Lundaból (2017)

Markmið:

Hugmyndin er að heimatilbúinn ormur ferðist á milli heimila í Garðabæ ásamt bók með fróðleik um hvernig fjölskyldur geti tekið þátt með því að fara í einfaldar sjálfbærni aðgerðir á heimilinu. Það er til dæmis hægt að ganga í búðina og velja vörur sem eru frá Íslandi eða löndum næst okkur. Gróðursetja, flokka, endurnýta og fá hugmyndir um hvað sjálfbærni hugtakið nær yfir mikið af litlum hlutum sem auðvelt er að breyta og aðlagast.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Tökum skrefin saman - yngstu börnin -

Leikskólarnir Hnoðraholt, Krakkakot og Sunnuhvoll (2018)

Markmið

Verkefnið er samstarfsverkefni þriggja leikskóla sem allir eru að taka inn börn undir tveggja ára aldri. Markmiðið með verkefninu er að leikskólakennarar og annað starfsfólk rýni í eigið starf og þau gildi sem starfshættir þeirra byggja á.

Lokaskýrsla í pdf skjali.

Markvissar tónlistarstundir -

Leikskólinn Akrar (2017)

Markmið

Markmið verkefnisins var þríþætt:

 • að auka tónlistarstarf í leikskólanum með því að gefa starfsfólki hugmyndir til að vinna með tónlist óháð menntun og tónlistarlegrar getu þess.
 • að festa kaup á fjölbreytilegum hljóðfærum sem nýst gætu í tónlistarstarfi.
 • að efla kórstarf elstu barna leikskólans.

Lokaskýrsla í pdf- skjali

Heilsueflandi leikskóli

Heilsueflandi leikskóli -

Leikskólinn Bæjarból (2017)

Markmið:

Markmið verkefnisins var tvíþætt annars vegar að styðja við heilsustefnu leikskólans Bæjarbóls og hins vegar að taka þátt í verkefninu Heilsueflandi leikskólar á vegum landlæknisembættisins. Sérstök áhersla var lögð á að vinna með geðrækt barna og starfsfólks, huga að andlegri líðan, jafnvægi á milli hvíldar og hreyfingar og að leitast við að lágmarka streitu í umhverfinu.

Lokaskýrsla á pdf- formi

Lærum og leikum með hljóðin - málörvun yngstu barna -

Leikskólinn Bæjarból (2017)

Markmið:

Veturinn 2017-2018 var á Bæjarbóli unnið með þróunarverkefnið „Lærum og leikum með hljóðin, málörvun yngri barna“ . Markmið þess var að þróa markvissari málörvunarstundir fyrir yngri börn leikskólans þar sem lögð var áhersla á framburð og hljóð. Með námsefninu var mögulegt að vinna markvisst með íslensku málhljóðin og stuðla að snemmtækri íhlutun barna sem þurfa á því að halda.

Lokaskýrsla á pdf-skjali

Barnakór Hæðarbóls - Lýðræði og mannréttindi Samskipti og félagsfærni

Leikskólinn Hæðarból (2017)

Markmið:

Markmið verkefnisins voru að efla gróskumikið tónlistarlíf Hæðarbóls enn frekar og tengja það með beinum hætti nokkrum færniþáttum skólanámskrárinnar. Þar ber helst að nefna læsisþáttinn en hrynjandi í texta og skilningur á því sem sungið er um byggir undir málþroskann á marga vegu. Hlustun er mikilvæg í kórastarfi en hlustun er grundvöllur undir færni til að ná tökum á tungumáli og efla málskilning. Nótnalæsi er einn þáttur læsis og tengist t.a.m. stærðfræðilæsi með beinum hætti en hrynur og taktar voru teiknaðar upp og klappaðir á æfingum og er þessi þáttur hrein viðbót við læsisstefnu Hæðarbóls. Lýðræðis- og mannréttindaþáttur er einnig mikilvæg hæfni sem kórstarfið hefur eflt með virkni og þátttöku allra kórmeðlima því kór byggir á samvinnu og börnin sem mynda kórinn hafa áttað sig á samábyrgð sinni til að flutningur tónlistarinnar megi verða sem bestur. Kórstarfið var líka hugsað sem vettvangur til að efla samskipta- og félagsfærni sem er eitt besta veganesti sem börn hafa með sér út í lífið.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Horft til framtíðar - þróun á starfsumhverfi leikskóla - Fagmennska kennara Líðan

Leikskólinn Akrar (2017)

Markmið:

 

Að fjölga leikskólakennurum þannig að 2/3 leikskólakennarar verði 2/3 hluti starfsmanna inn á deild eins og lög gera ráð fyrir. Að kennarar verði betur í stakk búnir til að takast á við auknar kröfur sem til þeirra eru gerðar með því að þeir taki undirbúning saman eftir kl. 14:00 á daginn.

Áhersluþættir:

 • Fagmennska kennara
 • Líðan

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Tákn með tali - gagnakassi - Fagmennska kennara Heilbrigði og velferð Líðan Samskipti og félagsfærni Skóli margbreytileikans

Leikskólinn Akrar (2017)

Markmið:

Að koma til móts við ólíkar þarfir barna, sérstaklega börn með seinkaðan málþroska og börn af erlendum uppruna.Tákn með tali er tjáskiptaaðferð sem byggir á einföldum hreyfitáknum sem notuð eru á markvissan hátt til stuðnings töluðu máli. Verkefnið gengur út á útbúa áætlun og gagnakassa með táknmyndum sem auðveldar innlögn og gerir vinnuna markvissari. Þetta verkefni er fyrir yngsta stig leikskólans.

Áhersluþættir:

 • Samskipti og félagsfærni
 • Heilbrigði og velferð
 • Skóli margbreytileikans
 • Líðan
 • Fagmennska kennara

Lokaskýrsla í pdf-skjali

PMT foreldrafærni

Grunnnámskeið PMTO fyrir starfsfólk leikskóla - Fagmennska kennara Heilbrigði og velferð Líðan Samskipti og félagsfærni Skóli margbreytileikans

Leikskólarnir Holtakot, Hæðarból og Krakkakot (2017)

Markmið:

Að starfsmenn skóla fái í hendur verkfæri til að nýta á jákvæðan og markvissan hátt til að taka á vægari hegðunarfrávikum barna innan skólans. Skólastjórnendur geta komið starfsmönnum sínum á námskeið í grunnaðferðum PMTO þannig að þekkingin komist inn í skólana.

Áhersluþættir:

 • Fagmennska kennara
 • Samskipti og félagsfærni
 • Heilbrigði og velferð
 • Líðan
 • Skóli margbreytileikans


Lokaskýrsla í pdf-skjali.

Það er spurning - þróunarverkefni í heimspekilegri samræðu - Fagmennska Jafnrétti Lýðræði og mannréttindi Samskipti og félagsfærni

Leikskólinn Hæðarból (2016)

Markmið:

Megináhersla verkefnisins var að tilraunakenna misþung heimspekiverkefni fyrir elsta árgang leikskóla og yngstu bekki grunnskóla en í lýðræðissamfélagi taka einstaklingar afstöðu til siðferðislegra álitamála og voru klípusögur nýttar í þeim tilgangi. Þá voru kennarar leik-og grunnskóla hvattir til að ígrunda með nemendum sínum ýmiss álitamál og samhliða kennslunni að ræða samfélagsleg álitamál. Einnig að efla nemendur til þess að ígrunda sína eigin líðan sem og skólasystkina sinna og að lokum að fá kennara til að ígrunda fagmennsku sína með það fyrir augum að taka upp ný gleraugu þegar þeir fjalla um jafnréttis- og lýðræðismálefni á víðum grunni.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Velferð barna í Garðabæ

Velferð barna og ungmenna í Garðabæ - samstarfsverkefni leikskóla - Heilbrigði og velferð

Leikskólarnir Holtakot, Akrar, Ásar, Bæjarból, Kirkjuból, Krakkakot, Lundaból, Sjáland og Sunnuhvoll (2016)

Markmið:

Markmið verkefnisins er að skapa skýra heildarmynd og framvindu fyrir skóla, frístundastarf og íþróttafélög í Garðabæ um velferð barna um leið og svigrúm verður tryggt fyrir sjálfstæði hvers aðila til að aðlaga verkefnið að sínum þörfum.

Áhersluþættir:

 • Heilbrigði
 • Velferð

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Málörvun yngri barna og tvítyngdra barna - Fagmennska kennara Læsi

Fræðslusvið Garðabæjar (2016)

Markmið:

Að leikskólakennarar og sérkennslustjórar fengju hugmyndir að málörvun yngstu barna og tvítyngdra barna og öðluðust meira öryggi í málörvun þessara hópa. Einnig að auka hæfni, þekkingu og leikni starfsfólks í leikskólum í Garðabæ. Koma hljóðavinnu og málörvun fyrir mjög ung börn og tvítyngd börn í góðan farveg og inn í áætlanir leikskólanna

Áhersluþættir:

 • Læsi
 • Skóli margbreytileikans
 • Fagmennska kennara

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Markviss málörvun - Fagmennska kennara Læsi

Samvinna leikskóla og grunnskóla (2016)

Að endurskoða markvissa málörvun í leik- og grunnskólum bæjarins með það að markmiði að styrkja samfellu í málörvun frá yngstu börnum leikskólans upp í yngsta stig grunnskólans, í samræmi við þjóðarátak í læsi.

Áhersluþættir:

 • Leikskóli
 • Yngsta stig grunnskóla
 • Læsi
 • Fagmennska kennara

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vinur okkar Lubbi - Íslenska Læsi

Leikskólinn Kirkjuból (2016)

Markmið:

Að efla og auka hlut markvissrar málörvunar í tengslum við þjóðarsáttmála um læsi.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Leikur að læra - Íslenska Íþróttir og hreyfing Líðan Læsi Samskipti og félagsfærni Stærðfræði

Leikskólinn Ásar (2016)

Markmið:

Að finna einfaldar og faglegar leiðir fyrir kennara til að gefa nemendum sínum tækifæri til að læra í gegnum leiki og hreyfingu. Á þann hátt kynnast nemendur þeirri vellíðan og orku sem hreyfingin gefur og læra að nýta sér það í framtíðinni. Með því að flétta lestri og stærðfræði inn í leikinn og hreyfinguna, eykur það áhuga nemenda á þeim námsgreinum. Mikið er lagt upp úr að efla hljóðkerfisvitund nemenda til að undirbúa þau betur undir lestrarnám. Verkefnið stuðlar ennfremur að því að brúa bilið milli leik- og grunnskóla

Áhersluþættir:

 • Íþróttir og hreyfing
 • Læsi
 • Íslenska
 • Stærðfræði
 • Líðan
 • Samskipti og félagsfærni

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vináttuverkefni Barnaheilla -

Flataskóli 4-5 ára bekkur (2016)

Markmið:

að byggja upp forvarnir gegn einelti hjá börnum strax á leikskólaaldri. Áherslan er að börnin læri í gegnum leik og starf með kennara sínum og bangsanum Blæ.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vináttuverkefni Barnaheilla - Líðan Samskipti og félagsfærni

Leikskólarnir Hæðarból, Krakkakot, Lundaból og Sunnuhvoll (2016)

Markmið:

Að kenna börnum innihald ákveðinna hugtaka eins og virðingar, hugrekki, umburðarlyndis og umhyggju. Með innihaldi þessara gilda er hægt að vinna með, tala um og virða fyrir sér ýmsar aðstæður sem hver og einn hefur eða getur hugsanlega lent í. Með verkefninu er verið að gefa börnum kost á að læra af eigin reynslu, setja sig í spor annarra, sýna samkennd og dæma ekki fyrirfram. Í kjölfarið læra börn að vera betur meðvituð um raunverulegan skaða sem getur orðið vegna eineltis.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vísindi í leikskólastarfi - Íslenska Læsi Sköpun Stærðfræði Upplýsinga og tæknimennt

Leikskólinn Akrar (2016)

Markmið:

Að safna fjölbreyttum efnivið í vísindastundir og gera hann aðgengilegan fyrir kennslustundir. Að vekja áhuga og forvitni barna á vísindum og einnig hvetja til rannsókna og kannana. Unnið er með námsathafnir frá sjónarmiði barna í formi leiks sem fela í sér tilraunir og rannsóknir á sviði raunvísinda s.s. eðlis-, efna- og stjörnufræði. Áhersla er lögð á að leikirnir séu málörvandi, þ.e. að börnin læri ný orð og hugtök sem ekki koma fyrir í hversdagslegum samræðum, en geti nýtt sér á efri stigum skólakerfisins.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Hreyfing í daglegu starfi - Fagmennska kennara Heilbrigði og velferð Íþróttir og hreyfing

Leikskólinn Sunnuhvoll (2016)

Markmið:

Að kenna börnum á Sunnuhvoli að tileinka sér hreyfingu bæði í skipulögðum og frjálsum stundum. Það var m.a gert með gerð hreyfiseðla og kaupum á búnaði til hreyfingar s.s. á dýnum, trampolíni og íþróttapúðum. Lengi býr að fyrst gerð og hlutverk leikskólans er að bjóða upp á öruggt en um leið krefjandi umhverfi þar sem börnin geta hreyft sig, æft og fengið hvatningu til að reyna á sig.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Læsi á Lundabóli - Læsi

Leikskólinn Lundaból (2016)

Markmið:

Að nemendur öðlist betri tök á íslenskri tungu og séu sem best undirbúin fyrir komandi lestarnám. Að kynna okkur það nýjasta í læsishvetjandi námi í leikskóla og kaupa nýtt, endurnýja gamalt efni og/eða búa til námsefni til að nota. Að útbúa bókasafn í leikskólanum og lána foreldrum góðar og vandaðar bækur með sér heim og ná með því að virkj aþá til yndislesturs heima með börnum sínum.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Aukin þátttaka barna í ákvörðunum um verkefni og vinnubrögð - Fagmennska Jafnrétti Líðan Lýðræði og mannréttindi Samskipti og félagsfærni

Leikskólinn Hæðarból (2015)

Markmið:

Að auka þátttöku barna með markvissum hætti í ákvörðunum um verkefni og vinnubrögð í leikskólanum. Börn hafa rétt á að hafa áhrif á nám sitt og umhverfi í samræmi við aldur og þroska samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Lög um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 12/2013). Leitað var leiða til þess að uppfylla réttindi barnanna og leitast við að veita þeim tækifæri til þess að láta rödd sína heyrast og hafa áhrif á nám sitt og umhverfi.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Sögupokar - Læsi Samskipti og félagsfærni Sköpun Stærðfræði

Leikskólinn Akrar (2015)

Markmið:

Að útbúa heildstætt málörvunarefni fyrir börn á leikskólaaldri þar sem unnið er með læsi í víðum skilningi. Verkefnið ýtir undir ímyndunarafl, örvar lesskilning og lestrarupplifun barnanna. Einnig er markmið verkefnisins að kenna/leiðbeina starfsfólki á Ökrum hvernig best er að nota þessa aðferð og gera samveru- og sögustundir að spennandi og lærdómsríkum stundum.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Skipulögð hreyfing - Fagmennska kennara Heilbrigði og velferð Íþróttir og hreyfing

Leikskólinn Sunnuhvoll (2015)

Markmið:

·Að kenna börnum á Sunnuhvoli að tileinka sér hreyfingu bæði í skipulögðum og frjálsum stundum. Það var gert m.a. með gerð hreyfiseðla og kaupum á búnaði til hreyfingar s.s. á dýnum, trampolíni og íþróttapúðum. Lengi býr að fyrst gerð og hlutverk leikskólans er að bjóða upp á öruggt en um leið krefjandi umhverfi þar sem börnin geta hreyft sig, æft og fengið hvatningu til að reyna á sig.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Listaflétta - Heilbrigði og velferð List– og verkgreinar Samskipti og félagsfærni Sköpun

Leikskólinn Bæjarból (2015)

Markmið:

Efla starfsmenn og börn í tónlist og dansi á Bæjarbóli. Að starfsmenn verði öryggir í að nýta sér hljóðfæri í söng og dans með börnunum. Að starfsmenn eflist í að kenna börnunum einfalda og skemmtilega dansa þannig að allir fái tækifæri til að hreyfa sig á jákvæðan hátt. Verkefnið var tengt þemaverkefni leikskólans um lífsleikni, þar sem áherslan er líkamsvitund, listir og samvinna. Kveikjan að verkefninu var að Bæjarból á tónlistarvagn og margir starfsmenn voru smeykir að nota vagninn og vildum við koma honum betur í gagnið.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Lundaból

Leiðtogaþjálfun - Samskipti og félagsfærni

Leikskólinn Lundaból (2015)

Markmið:

Að byggja upp leiðtogafærni starfsfólks og barna í Lundabóli. Einnig að byggja upp sterka einstaklinga með því að efla félagslega færni, auka tilfinningagreind og virkja viljann til að takast á við áskoranir í lífi og starfi. Hver einstaklingur vinnur út frá sínum eigin styrkleikum og vinnur að því að verða besta útgáfan af sjálfum sér. Markmiðið er að efla sjálfsmynd og sjálfstraust barna, efla virka þátttöku þeirra í leikskólastarfinu og styðja við áhugasvið þeirra og námsgleði.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Hjallastefnan

Leikur að læra - Íþróttir og hreyfing Læsi

Barnaskóli Hjallastefnunnar - leikskóladeild (5 ára kjarni) (2015)

Að efla læsi og kenna börnum að þekkja hljóð og stafi á skipulagðan hátt þar sem hreyfiþörf nemenda er alltaf höfð að leiðarljósi við kennsluna.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Leikur að læra - Íslenska Íþróttir og hreyfing Líðan Læsi Samskipti og félagsfærni Stærðfræði

Leikskólinn Ásar (2015)

Markmið:

Að efla hljóðkerfisvitund og talnaskilning.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Leikur að læra - Fagmennska kennara Heilbrigði og velferð Íslenska Íþróttir og hreyfing Læsi Samskipti og félagsfærni Stærðfræði

Leikskólinn Holtakot (2015)

Markmið:

Að efla hreyfifærni og nám í öðrum þroskaþáttum með hreyfingu. Þar á meðal, litum, formum, stöfum og tölum. Stuðla að heilbrigði barnsins og heilbrigðum lífsstíl og koma á skipulögðum jógatímum í Holtakoti. Með kennsluaðferðinni Leikur að læra upplifa börn námsefnið í gegnum hreyfingu og mismunandi skynfæri.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Læsi á leikskólanum Lundabóli - Læsi

Leikskólinn Lundaból (2015)

Markmið:

Að nemendur öðlist betri tök á íslenskri tungu og séu sem best undirbúin fyrir komandi lestarnám. Að kynna okkur það nýjasta í læsishvetjandi námi í leikskóla og kaupa nýtt, endurnýja gamalt efni og/eða búa til námsefni til að nota. Að útbúa bókasafn í leikskólanum og lána foreldrum góðar og vandaðar bækur með sér heim og ná með því að virkj aþá til yndislesturs heima með börnum sínum.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Spjaldtölvur í náttúruleikskólanum Krakkakoti - Heilbrigði og velferð Jafnrétti Læsi

Leikskólinn Krakkakot (2015)

Markmið:

Að kenna börnum frá eins árs aldri að umgangast margmiðlunartæki eins og spjaldtölvu af ábyrgð. Leggja drög að því hvernig slík tæki eru nýtt með forvörn í huga þannig að þegar börn læri að setja sér mörk varðandi upplýsingaöflun og tíma sem þau eyða t.d. við tölvu- og netnotkun. Að nýta spjaldtölvur sem virkt kennslutæki með vel undirbúnum markmiðum með hverri kennslustund. Að efla foreldrasamvinnu í verkefninu, þar sem foreldrar eru hvattir til að setja mörk á tölvunotkun barna heima.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Hugarró - Heilbrigði og velferð Lýðræði og mannréttindi Sjálfbærni

Leikskólinn Krakkakot (2015)

Markmið:

Að kennarar í Krakkakoti læri hagnýtar aðferðir sem þeir geti nýtt sér reglulega til að efla einbeitingu og vellíðan nemenda, styrkleika þeirra, hæfileika, sköpunarkraft og innri ró. Einnig til að efla stjórn nemenda á huga sínum, öryggi ró, vellíðan og innri frið.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vinátta - Jafnrétti Líðan Samskipti og félagsfærni

Leikskólinn Bæjarból (2015)

Markmið:

·Styrkja einkunnarorð leikskólans sem eru leikgleði, agi og lífsleikni. Einnig er leikskólinn með þemaverkefni á hverju ári og þennan vetur var þemavinnan tileinkuð, „Ég, sjálfur og lífsleikni“ og vináttuverkefnið fléttaðist inn í þemastundir.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vinátta - Jafnrétti Líðan Lýðræði og mannréttindi Læsi Samskipti og félagsfærni

Leikskólinn Holtakot (2015)

Markmið:

Að fyrirbyggja einelti í leikskólum með því að móta góðan skólabrag, eiga góð samskipti og hafa jákvæð viðhorf til allra í hópnum. Þátttaka allra; barna, starfsfólks og foreldra er grundvöllur þess að vel til takist. Lögð er sérstök áhersla á að ná til þeirra barna og fullorðinna sem verða vitni að einelti án þess að bregðast við því. Efnið byggir á ákveðinni hugmyndafræði og gildum sem skulu samofin öllu leikskólastarfinu og eru órjúfanlegur hluti í allri vinnu og starfi leikskóla sem vinnur með Vináttu. Gert er ráð fyrir að þátttakendur tileinki sér þessi grunngildi við vinnu og samskipti í leikskólasamfélaginu. Hugmyndafræðin endurspeglast í gildunum fjórum sem eru umburðarlyndi, virðing, umhyggja og hugrekki.

Lokaskýrsla í pdf-skjali

Vinátta - Heilbrigði og velferð Jafnrétti Líðan Samskipti og félagsfærni

Leikskólinn Akrar (2015)

Markmið:

Að móta góðan skólabrag, með því að eiga í góðum samskiptum og hafa jákvætt viðhorf til allra í hópnum og þannig minnka líkur á einelti í leikskólanum. Þátttaka allra barna, starfsfólks og foreldra er grundvöllur þess að vel til takist. Að flétta gildin fjögur, sem hugmyndafræði Vináttuverkefnisins byggir á, umburðarlyndi, virðingu, umhyggju og hugrekki, inn í alla vinnu og samskipti í leikskólanum.