7. apr. 2011

Rekstrarafgangur upp á 611 millj.kr.

Niðurstaða ársreiknings Garðabæjar fyrir árið 2010 ber vott um sterka fjárhagsstöðu bæjarins ásamt aga og festu í fjármálastjórn í erfiðu árferði. Rekstarafgangur ársins er 611 millj. kr.
  • Séð yfir Garðabæ

Niðurstaða ársreiknings Garðabæjar fyrir árið 2010 ber vott um sérlega sterka fjárhagsstöðu bæjarins ásamt aga og festu í fjármálastjórn í erfiðu árferði. Rekstarafgangur ársins er 611 millj. kr. Ársreikningurinn verður lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn í dag, þann 7. apríl.

Fjölgun íbúa skilar tekjum

 Rekstrartekjur Garðabæjar nema samtals 5.770 millj. kr. og voru 282 millj. kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Munar þar mest um hækkun vegna útsvars sem rekja má m.a. til fjölgunar íbúa í bænum á undanförnum árum. Rekstrargjöld voru 5.081 millj. en áætlun gerði ráð fyrir 5.085 millj. og er því frávikið jákvætt sem nemur 3,8 millj eða 0,08%.

Stærsti einstaki útgjaldaliðurinn eru laun- og launatengd gjöld og námu þau 2.434 millj., en áætlun gerði ráð fyrir 2.447 millj.. Annar rekstrarkostnaður er 2.274 millj. en áætlun gerði ráð fyrir 2.270 millj. Fjármagnsgjöld námu 77 millj. eða 250 millj. lægri upphæð en áætlun gerði ráð fyrir sem skýrist af lægri verðbólgu á árinu en forsendur áætlunar gerður ráð fyrir.

Mestu varið til fræðslumála

Fræðslumál eru lang stærsti málaflokkurinn og til hans er varið um 56% af skatttekjum. Útgjöld fræðslumála námu 2.765 millj. eða 17 millj. meira en áætlað var. Almennt eru útgjöld einstakra málaflokka í mjög góðu samræmi við fjárhagsáætlun.

Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum voru 483 millj. en áætlun gerði ráð fyrir 495 millj. Stærstu fjárfestingarverkefni ársins voru lokafrágangur fimleikahúss, búnaðarkaup í annan áfanga Sjálandssskóla og frágangur lóðar við Ásgarð – Stjörnutorg.

Kennitölur sýna traustan rekstur

Helsta niðurstaða efnahagsreiknings er að að fastafjámunir nema 12.824 millj. og eignir samtals 15.034 millj. eða 920 millj. hærri upphæð en árið áður. Skuldir og skuldbindingar eru samtals 6.526 millj. að meðtöldum leiguskuldum skv. nýjum reikningsskilaaðferðum sem nema 1.590 millj. og lífeyrisskuldbindingu sem er 1.218 millj. Skuldir við lánastofnanir nema 2.625 millj. en á árinu var tekið nýtt lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 400 millj. vegna kaupa á I. áfanga Sjálandsskóla sem voru gerð á árinu 2011.

Handbært fé var í árslok 1.256 millj. og velufé frá rekstri nam 1.008 millj.

Allar kennitölur bera vott um afar traustan rekstur og er veltufé frá rekstri 17,5%, veltifjárhlutfall 2,02 og eiginfjárhlutfall 0,57.


Íbúar í Garðabæ voru 10.895 árið 2010 samanborið við 10.587 í árslok 2009 sem er fjölgun um 2,9% á árinu eða 308 íbúar.


Síðari umræða um ársreikning Garðabæjar fyrir árið 2010 er fyrirhuguð á næsta reglulega fundatíma bæjarstjórnar þann 5. maí nk.

Ársreikningur Garðabæjar